Prawo prawu nierówne

Sprawy karne Polaków na Wyspach nie zawsze kończą się wraz z zapadnięciem wyroku. Interpretacja decyzji brytyjskich sądów wobec skazanych, którzy odbędą karę w ojczyźnie, przysparza polskiemu wymiarowi sprawiedliwości wiele kłopotów.

Tak jest bez wątpienia ze sprawą Jakuba Tomczaka. Co więcej, okazuje się, że to właśnie ona może stać się głośnym przypadkiem, od którego rozpocznie się reforma europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Na przykładzie skazanego Polaka widać jak na dłoni, że droga do pełnej integracji Europy będzie długa i wyboista. "Dożywocie za gwałt?! Co to za sprawiedliwość? Nawet jak to zrobił, to powinien za to dostać najwyżej 12 lat! Ale dożywocie? Pewnie dlatego że to Polak..." - takie opinie po ogłoszeniu wyroku sądu w Exeter dla Jakuba Tomczaka wcale nie były odosobnione. Podwójne dożywocie za to przestępstwo wydaje się wielu Polakom niesprawiedliwe i doszukują się w wyroku drugiego dna, podtekstów, nawet niechęci angielskiego społeczeństwa do polskich imigrantów, której ulegli również sędziowie i ława przysięgłych. Trzeba jednak wiedzieć, że z przełożeniem brytyjskiego systemu prawnego na prawo polskie jest jak z przekładem nieprzetłumaczalnych angielskich zwrotów na język polski. Problem w tym, że tłumacząc idiomy, można wprowadzić w błąd czytelnika. Gdy w grę wchodzą nieprzystające do siebie przepisy prawa, zawsze stoi za nimi konkretny człowiek, a jego cały los - nawet gdyby był skazany, na przykład za gwałt - zależy od ich interpretacji.

Prawo zwyczajowe a prawo cywilne

Jak twierdzi Vernon Bogdanor, profesor Uniwersytetu w Oxford, model ustrojowy i porządek prawny Wspólnoty Europejskiej (a także poszczególnych państw członkowskich z kontynentalnej Europy) tak bardzo różni się od brytyjskiego, że można je wręcz przyrównać do "niekompatybilnych komputerów". Uciążliwe różnice znane z życia codziennego, takie jak ruch lewostronny, słynne krany czy wtyczki, to tak naprawdę nic w porównaniu z fundamentalną przepaścią, jaka dzieli system prawny Wielkiej Brytanii od reszty Europy.

- Brytyjski wymiar sprawiedliwości opiera się na tzw. common law (prawie zwyczajowym), w którym najważniejszą zasadą jest brak rozróżnienia pomiędzy prawem stosowanym a stanowionym. Według tradycji anglosaskiej wyroki zapadają albo na podstawie wcześniejszych rozstrzygnięć sądowych w podobnych sprawach, albo same stają się precedensami, które służą później za wzór postępowania - wyjaśnia Tomasz Zabłocki, student prawa.

W Zjednoczonym Królestwie prawo tworzone jest tam, gdzie ferowane są wyroki, czyli na salach sądowych, a stanowią je suwerenne decyzje sędziów. W systemie brytyjskim nie ma kodeksów, które regulują dopuszczalne granice kary za konkretne przestępstwo. Zamiast regulujących przepisów jest właśnie tradycja poprzednich wyroków i szczególne okoliczności prowadzonej sprawy - to sędzia wraz z ławą przysięgłych, a nie jakiekolwiek kodeksy decydują o nałożonej karze.

Ta zasadnicza różnica pomiędzy stosowanym na Wyspach prawem zwyczajowym a kontynentalnym civil law, czyli prawem cywilnym, sprawia, że Polakom tak trudno zrozumieć funkcjonowanie brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości.

ENA, a ekstradycja

Zanim domniemany przestępca, który przebywa na terenie Polski, a popełnił przestępstwo w Wielkiej Brytanii, trafi przed brytyjski sąd, musi zostać zatrzymany.

Do aresztowania dochodzi dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania, tzw. enie czy ence. Jest to uproszczona forma ekstradycji, która umożliwia ujęcie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub odbędzie orzeczoną karę. Europejski nakaz aresztowania obowiązuje od 1 lipca 2002 r. Decyzja o wydaniu leży po stronie kraju, na terytorium którego ta osoba przebywa. W odróżnieniu od ekstradycji ENA nie stosuje się do zasady podwójnej karalności, czyli nie trzeba sprawdzać, czy popełniony czyn jest również karalny na terytorium państwa, gdzie w momencie zatrzymania przestępca przebywa.

W przypadku Polski sprawa jednak nieco się komplikuje. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2005 r. przepis ten utracił moc obowiązującą w zakresie umożliwiającym wydanie obywatela polskiego, który dopuścił się przestępstwa poza granicami Polski. Dopuszcza się jednak wydanie (od listopada 2006 r.) go innemu państwu lub międzynarodowemu organowi sądowemu, o ile możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy stanowiącej wykonanie aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Istnieje zatem lista czynów, w przypadku których bada się, czy zasada podwójnej karalności zachodzi. W przypadku jej braku fakt ten może, ale nie musi, stać się podstawą odmowy wydania. Między Polską a Wielką Brytanią ekstradycja dokonuje się na podstawie wzajemnej umowy międzynarodowej. Jeśli chodzi o praktykę, to w przypadku tych dwóch krajów różni się ona diametralnie.

- Problem z naszymi polskimi ekstradycjami jest taki, że Wielka Brytania, wystawiając europejski nakaz aresztowania, jest w stanie segregować ważność spraw. W związku z tym poszukują zabójców, członków mafii, gwałcicieli. Natomiast charakter prawa w Polsce powoduje, że tak samo polska prokuratura i polska policja poszukują złodzieja roweru, jak i zabójcy. Bo dwa dni w więzieniu są tak samo ważne - zgodnie z literą prawa - dla wymiaru sprawiedliwości jak 25 lat więzienia - tłumaczy Paweł Wojtyniuk z Centralnego Biura Śledczego. - To jest naszą bolączką, bo w ten sposób ta liczba drobnych przestępców blokuje brytyjski wydział ekstradycyjny w Scotland Yardzie. Są sfrustrowani, że mają tyle spraw, a wiedzą, że połowa to są banały - dodaje.

Jakub Tomczak złożył już skargę na przepisy europejskiego nakazu aresztowania. Jego obrońcy są przekonani, że strona angielska nie przedstawiła w ENA wystarczających dowodów, które świadczyłyby o winie poznaniaka. Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", skarga na ENA przeszła pomyślnie postępowanie formalne. - To znaczy, że spełnia formalne wymogi i rozpoczęło się postępowanie merytoryczne - mówi na jej łamach Grażyna Grzegorska z Biura Trybunału Konstytucyjnego. - Pracuje już nad nią skład orzekający. Kiedy sędziowie przeanalizują sprawę, wyznaczą termin rozprawy. To trybunał rozstrzygnie, czy przepisy o ENA są zgodne z konstytucją czy nie. Jeżeli okaże się, że nie, to przestaną obowiązywać, a wtedy w ich miejsce muszą pojawić się nowe.

Dożywocie dożywociu nierówne

Sprawa Jakuba Tomczaka na tyle dobitnie pokazała różnice w podejściu do prawa - począwszy od nakazu aresztowania poprzez zasady, jakimi kieruje się sąd podczas procesu i oceny materiału dowodowego, a skończywszy na samym wyroku - że wybitni polscy prawnicy uważają, iż powinna być ona iskrą, która pobudzi Europę do pracy nad budową europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zapisanego zresztą w Traktacie Unii Europejskiej. Sęk w tym, że kraje common law oraz civil law znalazły się w jednym organizmie, więc siłą rzeczy wraz z dalszą integracją musi następować ujednolicanie systemów prawnych wszystkich krajów członkowskich.

Na razie jednak jest jak jest, a Tomczak - bez względu na jego winę bądź niewinność - ugrzązł w trybach dwóch nieprzystawalnych systemów karnych. Kara dożywocia w Wielkiej Brytanii nie jest tak nieuchronna i bezwzględna jak w prawie polskim. Według polskiego Kodeksu karnego dożywocie jest karą bezterminową, a skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej po upływie 25 lat od ogłoszenia wyroku (okres próby trwa do końca życia skazanego). Tymczasem w Wielkiej Brytanii sąd skazujący na dożywocie ma większą swobodę w określeniu terminu, po jakim wolno po raz pierwszy rozważać możliwość wypuszczenia więźnia na wolność.

W przypadku Jakuba sąd w Exeter ustalił, że skazany będzie miał możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 9 latach. Zwyczaj sądowy i fakty potwierdzają, że w zdecydowanej większości przypadków więźniowie osadzeni w Wielkiej Brytanii mogą liczyć na opuszczenie murów więzienia w zasądzonym terminie wcześniejszego zwolnienia. Tak więc Tomczak miałby realne szanse na opuszczenie więzienia w 2016 r., bo w poczet kary zostanie mu wliczony czas, jaki spędził w areszcie, oczekując na proces.

Mając to wszystko na uwadze, kara dwukrotnego dożywocia nie wydaje się już tak złowieszcza. Gdyby Tomczak sądzony był w Polsce i gdyby jego wina została udowodniona, mógłby dostać najwyższy wymiar kary, określony w polskim Kodeksie karnym, za gwałt ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli 15 lat pozbawienia wolności.

Przekładanie wyroku

O taki właśnie wymiar kary chcą wnioskować obrońcy po jego powrocie do kraju. Po raz kolejny okazuje się jednak, że ewentualne wydanie orzeczenia wykonania kary nie będzie łatwe.

- Ponieważ wyrok musi zostać zinterpretowany według polskiej litery prawa, będziemy wnioskować o wyrok 15 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku Jakub będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 7,5 roku odbytej kary - mówi mecenas Wojciech Wiza, jeden z adwokatów poznaniaka. - Według prawa europejskiego wyrok dożywocia powinien jednak zostać utrzymany. Mamy więc zamiar wskazać, że w przypadku rozumienia dożywocia przez Wielką Brytanię i przez Polskę istnieją ogromne różnice. Jakub, odbywając karę w Exeter, pomimo że został skazany na podwójne dożywocie, mógłby opuścić więzienie już po 8 latach. Właściwie 90 proc. skazanych na Wyspach opuszcza mury więzienia po minimalnym okresie wyznaczonym wyrokiem sądu - dodaje prawnik.

Najgorszy dla skazanego Polaka scenariusz, czyli przewiezienie do kraju, przełożenie wyroku sądu w Exeter na "polskie dożywocie" i konieczność odsiedzenia 25 lat w więzieniu, raczej się nie spełni. Pomiędzy tryby dwóch systemów prawnych wchodzi jeszcze jeden - europejski. A dokładnie konwencja o przekazywaniu osób skazanych sporządzona w Strasburgu 21 marca 1983 r.

- Nawet gdyby skazany odbywał w Polsce karę dożywotniego pozbawienia wolności, to i tak o warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 9 latach, a nie po 25 - uważa Włodzimierz Brazewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku. - Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 1d konwencji przekształcenie kary zgodnie z prawodawstwem państwa wykonania kary nie może doprowadzić do pogorszenia sytuacji skazanego.

Innymi słowy, prawo do ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie musi zostać utrzymane, bez względu na to, jaką karę będzie ostatecznie Tomczak odbywał.

Dziwne ruchy brytyjskiej Temidy

W tej niezwykle skomplikowanej sytuacji pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia. Dlaczego strona brytyjska nie przekazała do tej pory Tomczaka polskiemu wymiarowi sprawiedliwości?

- Ponieważ przekazanie Jakuba T. nastąpiło z zastrzeżeniem odesłania go do Polski w celu odbycia kary pozbawienia wolności, strona brytyjska musiała to zaakceptować - uważa sędzia Brazewicz.

Wyrok już się uprawomocnił, więc Brytyjczycy powinni niezwłocznie wysłać skazanego do Polski. Tak się jednak nie dzieje.

- Wyznaczenie terminu powrotu Jakuba do kraju jest niczym wróżenie z fusów - mówi mecenas Wiza. - Z jednej strony nie ma żadnych podstaw, żeby go przetrzymywać, nie ma przeszkód, żeby wrócił do Polski zgodnie z postanowieniem sądu, z drugiej zaś strony, zachowanie brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości jest co najmniej dziwne. Zapewniam jednak, że polski sąd będzie się upominał o swojego obywatela do skutku. Nie może sobie pozwolić na to, żeby jego zdanie nie było respektowane. Liczę więc, że Jakub trafi do kraju w przeciągu dwóch miesięcy.

Przykład 24-letniego poznaniaka jest tak naprawdę zaledwie kroplą w morzu. Niestety, liczba przestępstw popełnianych przez Polaków w Wielkiej Brytanii jest adekwatna do ich ilości, a część z nich nadal myśli, że ucieczka do Polski rozwiąże problem.

Tymczasem w rzeczywistości okazuje się, że taki "wyjazd" może jeszcze bardziej skomplikować i tak już trudną sytuację. Systemy prawne krajów członkowskich Unii Europejskiej wciąż znacznie różnią się od siebie i zanim zostaną ujednolicone, upłynie jeszcze wiele czasu...

Tekst z serwisu

Ty też uważasz, że cudza żona jest lepsza?