Filetas i Herondas

Obydwaj byli w starożytności znanymi poetami. Filetas z Kos (320-270 p.n.e.) stworzył wiele elegii miłosnych i epyllionów (wierszowanych utworów narracyjnych o treści mitologicznej), a także własną szkołę poetycką. Czerpali z niej poeci aleksandryjscy, m.in. Herondas z Kos (III w. p.n.e.), który zasłynął mimami literackimi (farsami), z których osiem przetrwało do naszych czasów na... egipskich papirusach.