OPEN POLICY: Podróże służbowe - też bezpiecznie

W bogatej ofercie ubezpieczeń turystycznych TU Allianz S.A. znajduje się, między innymi, specyficzna forma ubezpieczenia adresowana do pracodawców, którzy nie wysyłają swoich pracowników za granicę w celach jedynie wypoczynkowo-turystycznych, lecz delegują ich do wypełniania obowiązków służbowych.

Polisa otwarta - open policy - bo tak nazywa się ten sposób obejmowania ochroną osób ubezpieczonych, jest dla pracodawców szalenie wygodnym i prostym sposobem ubezpieczenia pracowników w zakresie kosztów leczenia i pomocy w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i na rzeczy a także bagażu podróżnego.

Obliczanie składki

Na podstawie informacji otrzymanych od pracodawcy zostaje skonstruowana oferta, określająca m.in. wysokość składki depozytowej rocznej. Podstawą obliczenia wysokości tej składki jest oszacowana przez pracodawcę tzw. liczba osobo-dni, tj. suma liczby dni jaką przypuszczalnie spędzą za granicą pracownicy firmy w czasie rocznego okresu ubezpieczenia. Oszacowana przez pracodawcę liczba osobo-dni pomnożona przez stawkę dzienną zaproponowaną przez Allianz daje w wyniku składkę depozytową roczną.

Wysokość stawki dziennej

Wysokość składki uzależniona jest od takich czynników jak:

wysokość sum ubezpieczenia,

zakres ubezpieczenia, strefa geograficzna (państwa europejskie lub wszystkie państwa świata),

rodzaj pracy, jaką będą wykonywać za granicą pracownicy danej firmy.

Ale ważny szczegół

W przypadku wykorzystania przez pracowników firmy mniejszej niż zadeklarowana na polisie liczby dni pobytu za granicą, (co daje mniej niż 75% zadeklarowanej składki depozytowej), Allianz zwraca ubezpieczającemu pracodawcy maksymalnie 25% zadeklarowanej składki depozytowej.

W przypadku wykorzystania powyżej 75% zadeklarowanej składki depozytowej, Allianz zwraca ubezpieczającemu różnicę pomiędzy kwotą zadeklarowaną a rzeczywiście wykorzystaną. Składka depozytowa nie podlega zwrotowi, w przypadku wykorzystania przez pracowników poniżej 200 osobodni.

Za porozumieniem stron niewykorzystana kwota przechodzi na poczet składki depozytowej roku następnego.

Bezimienna forma - ubezpieczenie dla każdego

Istotą open policy jest jej forma bezimienna. Ubezpieczony, na czas wyjazdu za granicę otrzymuje kartę, zawierającą podstawowe informacje o ubezpieczeniu a mianowicie: numer polisy, nazwę ubezpieczającego (firmy), okres ubezpieczenia oraz numer telefonu Centrum Operacyjnego, które w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową otacza ubezpieczonego opieką, (zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Globtroter).

Na karcie nie widnieje nazwisko ubezpieczonego. Oznacza to, że każda osoba zatrudniona w firmie i okreslona w polisie (np. wszyscy pracownicy firmy X, wszyscy menadżerowie firmy Y) może wyjechać za granicę w każdym momencie trwania okresu ubezpieczenia. Pracodawca w każdej chwili ważności polisy może delegować swojego pracownika za granicę nie obawiając się konsekwencji nieposiadania przez niego ubezpieczenia i nie będąc zmuszonym do nagłego poszukiwania agenta ubezpieczeniowego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Do niewątpliwych korzyści płynących z zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia w formie polisy otwartej takich jak pewność jakości ubezpieczenia i szeroki zakres ubezpieczenia, dodać należy elastyczność Allianz w podejściu do indywidualnych potrzeb Klienta, zarówno co do wysokości sum ubezpieczenia jak i możliwości wykupywania i łączenia ze sobą poszczególnych gwarancji.

Obliczanie składki

Strefa A - ubezpieczenie obowiązuje na terenie państw europejskich wraz ze wszystkimi krajami położonymi w basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Strefa B - ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji

Informacje o ubezpieczeniach turystycznych można znaleźć na stronach witryny internetowej Allianz

Porad z zakresu ubezpieczeń turystycznych udzielają agenci ubezpieczeniowi Allianz. Wielu z nich posiada samodzielnie redagowane strony internetowe, wkomponowane w korporacyjny serwis oraz konta poczty elektronicznej.

Można skorzystać z wyszukiwarki agentów zamieszczonej w Port Allianz ( www.port.allianz.pl ). Przez internet można poznać i wybrać agenta, umówić się z nim na spotkanie, uzyskać poradę ubezpieczeniową "z pierwszej ręki", prowadzić korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto skorzystać z tej formy wyboru agenta - naszego doradcy i partnera w dziedzinie ubezpieczeń.

Autor artykułu

Urszula Strzałkowska-Eysymont

Specjalista ds. Ubezpieczeń Turystycznych i NNW Indywidualnych

Departament Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Osobowych

Artykuł prezentowany w ramach współpracy partnerskiej między Gazeta.pl a Allianz Polska