Regulamin konkursu "Wygraj nawigację"

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin konkursu "Wygraj nawigację" § 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wygraj nawigację" ("Konkurs") jest Agora S.A.,z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 ("Organizator").

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.kolumber.pl ("Serwis"), w terminie od 5 czerwca do 14 czerwca 2008 roku.

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Serwisu, którzy w swoich formularzach rejestracyjnych umieścili, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, dane teleadresowe w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym regulaminem (imię nazwisko, adres, mail, telefon).

4. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2 1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie publikacja w terminie od 06 do 14 czerwca 2008 na stronach Serwisu relacji z podróży. Treść relacji zgłoszonych do Konkursu powinna być zgodna z Regulaminem Serwisu.

2. Uczestnicy Konkursu mają prawo umieścić relację i zdjęcia wyłącznie, jeżeli są oni autorami i wyłącznymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonej relacji i zdjęć. Jednocześnie uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi z chwilą opublikowania historii nie wyłącznej, nieodpłatnej licencji w zakresie publikowania zgłoszonych przez nich informacji na stronach Serwisu oraz innych wydawanych przez Organizatora mediów.

§ 3 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie dziesięciu uczestników Konkursu, którzy spełnili wymagania § 1 pkt. 3-4, i których relacje opublikowane na stronach Forum uznane zostaną przez Organizatora za najciekawsze.

2. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które ustala zwycięzców Konkursu, a następnie przyznaje nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Jury będzie obradować w redakcji Serwisu.

§ 4 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 pakietów do nawigacji samochodowej MapaMap Pocket PC 5.0 o wartości jednostkowej 333 zł brutto.

2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie konkursowej Serwisu do dnia 17 czerwca 2008 roku.

3. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy zwycięzcy Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Serwisu www.bermudy.pl.

§ 6 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem ''Konkurs: Wygraj nawigację", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8 1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 6 czerwca 2008 r.

Więcej o: