ROSJA (Federacja Rosyjska)

Informacje ogólne o Rosji

Stolica: Moskwa

Waluta: rubel (RUR)

Język urzędowy: rosyjski

Inne języki: języki narodów i grup etnicznych

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

PRZEPISY CELNE

PRZEPISY PRAWNE

MELDUNEK

UBEZPIECZENIE

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

BEZPIECZEŃSTWO

PRZYDATNE INFORMACJE

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.

Od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Umowa nie obejmuje Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Umowa ta ma charakter nadrzędny w stosunku do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej z 18 września 2003 r. i przewiduje na zasadzie wzajemności szereg ułatwień w uzyskiwaniu wiz przez określone kategorie obywateli UE, a więc także i obywateli polskich, planujących pobyt nie dłuższy niż 90 na każde 180 dni. Umowa wprowadza jednolitą opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego, tj. 35 EUR zarówno dla wiz jednokrotnego, jak i wielokrotnego wjazdu. Zwolnienia z opłat wizowych dotyczą m. in. bliskich krewnych obywateli UE lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, studentów, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich, imprezach sportowych, uczestników oficjalnych programów wymiany miast partnerskich oraz osób wyjeżdżających z przyczyn humanitarnych. Uwaga: Opłata zostaje podwyższona do 70 EUR w sytuacjach, kiedy wnioskodawca składa wniosek wizowy oraz stosowne dokumenty w terminie trzech dni przed planowaną datą wyjazdu. Nie dotyczy to m.in. wniosków składanych z przyczyn humanitarnych, np. w związku ze śmiercią bliskich krewnych (zgodnie z definicją umowy) lub koniecznością poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu. Z dniem 1 czerwca 2007 r. przestał obowiązywać przepis umowy dwustronnej między Polską a Federacją Rosyjską z 2003 r., umożliwiający otrzymywanie bezpłatnych wiz przez obywateli polskich, zamieszkałych na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróżujących do Obwodu Kaliningradzkiego, z wyjątkiem wymienionych w umowie WE - Federacja Rosyjska kategorii podróżnych, korzystających z tego rodzaju zwolnień. Zgodnie z ustaleniami umowy WE - Federacja Rosyjska, wnioski wizowe będą rozpatrywane w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku w odniesieniu do wszystkich wnioskodawców. W razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku urzędy konsularne mają prawo przedłużyć ten okres do 30 dni kalendarzowych. W nagłych przypadkach termin podjęcia decyzji może wynieść do trzech dni roboczych. Okres ważności paszportu powinien obejmować co najmniej okres zamierzonego pobytu. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani określonej ilości środków finansowych. Obywatele polscy, którzy mają ważne bilety uprawniające do podróży do państwa docelowego lub inne dowody potwierdzające tranzytowy cel podróży i dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego, przejeżdżają przez terytorium Rosji do państwa docelowego w ramach okresu ważności tych dokumentów oraz z powrotem na podstawie ważnych dokumentów stwierdzających tożsamość, bez obowiązku posiadania rosyjskich wiz tranzytowych. W przypadkach tych czas przejazdu tranzytem nie może być dłuższy niż 10 dni, licząc od dnia wjazdu do Rosji. Powyższa zasada tranzytu nie ma zastosowania w odniesieniu do obywateli polskich udających się do Republiki Litewskiej przez terytorium Obwodu Kaliningradzkiego FR. Obywatele polscy mający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji na podstawie tychże zezwoleń lub kart oraz ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji w okresie ich ważności bez obowiązku posiadania wiz. Podczas przekraczania granicy Rosji (przy podróży przez Białoruś - granicy białoruskiej) należy wypełnić tzw. kartę migracyjną. Stanowi ona podstawę do zameldowania w miejscu pobytu (na jej odwrocie stawiany jest stempel potwierdzający zameldowanie). W przypadku nieotrzymania karty należy się o nią upomnieć. Kartę należy zachować do czasu opuszczenia Rosji. Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych. Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne często narażeni są na długotrwałe oczekiwanie w kolejce na wjazd na teren przejścia granicznego. W kolejkach do wyjazdu działają oszuści oferujący możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością po wniesieniu nieformalnej opłaty, co jest działaniem całkowicie bezprawnym. Nie zaleca się wykorzystywania terytorium Obwodu Kaliningradzkiego do przejazdów tranzytowych do Republiki Litewskiej. Przekroczenie okresu pobytu w Rosji wskazanego w wizie może być karane grzywną nakładaną w trybie administracyjnym i wiąże się z poważnymi trudnościami w opuszczeniu jej terytorium. Wymaga to uzyskania nowej wizy, którą w zasadzie można otrzymać tylko w organach meldunkowych (tzw. OWIR) miejsca zameldowania lub w wyjątkowym przypadku w punkcie konsularnym na lotnisku Szeremietiewo II - w przypadku odlotu z tego lotniska. Opłata konsularna za wydanie takiej wizy wynosi 25 USD.

PRZEPISY CELNE.

Ograniczenia celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. W ruchu lądowym między RP a Rosją kontrola graniczna i celna odbywa się na granicy polsko-białoruskiej; wyjątek stanowią samochody ciężarowe (tiry), które podlegają oddzielnej kontroli celnej na granicy białorusko-rosyjskiej. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością wymagane jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Przy powrocie do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest pełnomocnictwo od właściciela pojazdu przetłumaczone na język rosyjski. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować przewożone pieniądze oraz wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) oraz dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację celną. Obowiązują ograniczenia wagowe i kosztowe wwożonego bagażu: jego waga nie może przekroczyć 35 kg, a wartość 65 tys. rubli (ok. 7 tys. zł). W przypadku ich przekroczenia należy wnieść opłatę celną - 4 EUR za każdy kilogram nadwagi bagażu. Wywóz waluty z Rosji w kwocie do 3 tys. USD możliwy jest bez deklarowania; kwoty od 3 do 10 tys. USD należy wpisać do deklaracji celnej. Przy wywozie kwoty powyżej 10 tys. USD należy ją zadeklarować oraz okazać zezwolenie na wywóz wydane przez bank. Przy wwozie, by uniknąć ewentualnych problemów, zaleca się deklarowanie kwot powyżej 1 tys. USD. Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe - 2 l, papierosy - 200 szt., cygara - 50 szt., kawior - 250 g. Wywóz ryb jesiotrowatych oraz ich przetworów jest zabroniony. Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest jedynie za okazaniem zezwolenia Ministerstwa Kultury Rosji, przy czym - mimo iż za wymagające zezwolenia uznaje się przedmioty wytworzone co najmniej przed 50 laty - funkcjonariusze urzędów celnych często stosują poszerzoną interpretację w tym zakresie. Przy wywozie (także przez terytorium Białorusi) przedmioty te należy obowiązkowo zadeklarować w rosyjskim urzędzie celnym.

PRZEPISY PRAWNE.

Posiadanie narkotyków, nawet w minimalnej ilości na własny użytek, a także innych środków psychotropowych jest uważane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel - od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody - do 10 lat, rozbój - od 3 do 15 lat, gwałt - od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty - od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas pobytu w Rosji należy zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości z uwagi na nagminne kontrole (brak dokumentów od razu powoduje problemy, do zatrzymania włącznie).

MELDUNEK.

Po dotarciu do celu podróży należy bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego (rejestracji) na podstawie posiadanej "karty migracyjnej", najpóźniej w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia wjazdu. Organem meldunkowym jest właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu oddział OWIR. Goście hotelowi meldowani są na miejscu za pośrednictwem recepcji. Za brak wymaganego meldunku grozi grzywna, a w przypadku dłuższego pobytu bez zameldowania - nawet wydalenie. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmowania cudzoziemców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali w swoim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni, licząc od dnia wydania nowych dokumentów.

UBEZPIECZENIE.

Osoby podróżujące samochodem muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zielona karta nie jest honorowana.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.

Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na prowincji). Odnotowano ogniska ptasiej grypy. Zalecane są szczepienia przeciw dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Obowiązuje umowa między RP a Rosją gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia i skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów - zaleca się wykupienie oddzielnego ubezpieczenia zdrowotnego.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Przy dłuższym pobycie zaleca się jednak jego posiadanie, bowiem funkcjonariusze milicji, zwłaszcza na prowincji, mogą kwestionować przedstawiony polski dokument. Zaleca się tankowanie pojazdów w markowych stacjach benzynowych i unikanie okazyjnego zakupu taniego paliwa, które może uszkodzić silnik. Na prowincji mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek. Stan większości dróg pozostawia wiele do życzenia, piesi i kierowcy często nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. W Obwodzie Kaliningradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/godz. w terenie zabudowanym i 70 km/godz. w terenie nie zabudowanym.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.

Z wyjątkiem oznaczonych specjalnych stref poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Wykaz takich stref znaleźć można na stronie internetowej placówki: www.polandemb.ru . W Obwodzie Kaliningradzkim cudzoziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtijska; przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej obowiązuje opłata ekologiczna. Po pozostałym terytorium Obwodu Kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód, z wyjątkiem 2-kilometrowej strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic Obwodu, do której wstęp wymaga przepustki organów spraw wewnętrznych. Należy unikać wypraw w rejony konfliktów (dotyczy to zwłaszcza północnego Kaukazu - zdarzają się uprowadzenia i porwania dla okupu).

BEZPIECZEŃSTWO.

Występuje spore zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Szczególną ostrożność należy zachować w miejskich środkach transportu oraz podczas podróżowania pociągami. Przy zakupie biletów kolejowych do wagonów sypialnych nie ma możliwości wyboru przedziałów dla mężczyzn bądź dla kobiet (w razie problemów należy zwrócić się do konduktora lub naczelnika pociągu). Na dworcach i lotniskach zaleca się korzystanie z oznakowanych taksówek; nie należy zgadzać się na "dosiadanie się" nieznanych pasażerów. Nie należy zachowywać się w sposób, który by sugerował, iż ma się przy sobie większą sumę pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać przygodnych znajomości, wdawania się w przygodne interesy, zabierania przypadkowych pasażerów, korzystania z zaproszeń do prywatnych mieszkań nieznanych bliżej osób, a także korzystania z poczęstunku w takich sytuacjach alkoholem. Sugeruje się, by większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności przechowywać w skrytkach hotelowych. Najlepiej mieć przy sobie jedynie niezbędne kwoty oraz w miarę możliwości korzystać z kart kredytowych. Nie należy bez konieczności samotnie spacerować i podróżować samochodem nocą oraz zatrzymywać się w miejscach poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

PRZYDATNE INFORMACJE.

1. Pieniądze można wymieniać bez ograniczeń w bankach i kantorach, ale niektóre z nich, jak np. w Obwodzie Kaliningradzkim, wymagają okazania paszportu. Należy wystrzegać się wymiany poza kantorami i bankami mimo lepszego kursu, gdyż można otrzymać fałszywe banknoty. Przy wymianie walut w kantorach należy dokładnie przeliczyć otrzymaną kwotę (lepiej nie dowierzać wskazaniom maszynek do liczenia pieniędzy ani kasjerom). Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Posługiwanie się kartami kredytowymi w sklepach ograniczone jest do największych sieci handlowych w głównych miastach. Przy rozliczaniu się w restauracjach nie należy pozostawiać kart kredytowych bez nadzoru. Banki pośredniczą w transferze pieniędzy z zagranicy dla osób prywatnych, jednak pod warunkiem, że są zameldowane. 2. Należy wystrzegać się zakupu alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach ze względu na ryzyko zatrucia. Trzeba zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia nabywanych artykułów spożywczych. 3. Na terenie Rosji w dużej części placówek kulturalnych (muzea, teatry, galerie sztuki) obowiązują zróżnicowane ceny dla obywateli rosyjskich i cudzoziemców; 4. W Sankt Petersburgu działa Miejskie Centrum Turystyczno-Informacyjne - tel. (007 812) 982 82 53, oferujące m.in. rezerwację miejsc w hotelach, restauracjach i teatrach oraz poradę prawną.

Więcej o: