Regulamin

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu kolumber.pl";

2. AGORA - AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, wydawca Serwisu kolumber.pl;

3. Serwis kolumber.pl - serwis internetowy prowadzony przez AGORĘ pod aktualnym adresem http://kolumber.pl, umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie profilu, internetowych opisów podróży (Podróży) wraz ze zdjęciami oraz zamieszczanie komentarzy do Podróży i zdjęć;

4. Portal - portal internetowy prowadzony przez AGORĘ pod aktualnym adresem URL http://www.gazeta.pl oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem tego URL, a także pod każdym będącym ich kontynuacją,

5. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Regulamin określa zasady realizacji przez AGORĘ na rzecz użytkowników Portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu kolumber.pl, prowadzonych przez użytkowników Portalu opisów podróży, zwanych dalej "Podróżami".

§ 3

W ramach świadczenia usługi elektronicznej AGORA udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia Podróży na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4

Usługa publikacji i utrzymywania Podróży jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu.

§ 5

1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Podróży jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

2. Użytkownik Portalu publikuje na stronach swoich Podróży wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. AGORA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§ 6

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Podróży działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich Podróży treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,

b) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich Podróży materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 7

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez użytkowników Podróży, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

§ 8

1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach prowadzonej przez siebie Podróży treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 9

1. AGORA zastrzega sobie prawo do usuwania Podróży, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów §§ 6, 7 i 8 niniejszego Regulaminu.

§ 10

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa AGORA może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących Podróże sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 11

AGORA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu kolumber.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. AGORA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Portalu i ich dostępności przez całą dobę. AGORA nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania Podróży on-line ze względów technicznych.

§ 12

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zamieszczania przez użytkowników Portalu komentarzy odnoszących się do Podróży publikowanych na jego stronach.

§ 13

1. AGORA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu kolumber.pl.

3. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez użytkownika wiążącego AGORĘ i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w § 2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu AGORA zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl

§ 14

Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu kolumber.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta pocztowego użytkownika Gazeta.pl", "Regulamin konta użytkownika Gazeta.pl", "Ochrona prywatności" - publikowane na stronach Portalu.

§ 15

Regulamin niniejszy obowiązuje od 12 marca 2008 roku.