"Jasna strona Słowackich Tatr" - regulamin Konkursu

Konkurs na Forum

§ 1

Organizatorem konkursu pod nazwą "Jasna strona Słowackich Tatr" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 ("Agora").

§ 2

1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.narty.gazeta.pl ("Serwis").

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Serwisu, którzy w swoich formularzach rejestracyjnych umieścili, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, dane adresowe w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory.

§ 3

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 21 stycznia 2008 roku, a zakończy się 4 lutego 2008 roku

2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe.

§ 4

1. Głównym zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która odpowie poprawnie jako 700.

2. Zwycięzcami wyróżnień zostanie trzech uczestników Konkursu, którzy spełnili wymagania § 3 pkt. 2, którzy odpowiedzą poprawnie jako 295, 548 i 1214

3. Nagrody pocieszenia otrzymają użytkownicy, którzy spełnili wymagania § 3 pkt. 2 i

którzy odpowiedzą poprawnie jako 19 i 161.

4. W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przez użytkownika spamu lub floodu (w tym większej niż jedno liczby kont zarejestrowanych na jedno nazwisko i adres; multiaccounts), użytkownik spełniający któreś z powyższych kryteriów kwalifikujących go do wygranej automatycznie traci prawo do nagrody. Prawo to przechodzi na następną w kolejności osobę, która spełniła wymagania § 3 pkt. 2.

§ 5

1. Nagrodami w Konkursie są:

- nagroda główna - Weekendowy pobyt w hotelu Grand Jasna dla dwóch osób oraz dwa 3 dniowe skipassy do zrealizowania w ośrodku JASNÁ N~zke Tatry, a.s.

- nagrody w postaci wyróżnień: trzy 3 dniowe skipassy do zrealizowania w ośrodku JASNÁ N~zke Tatry, a.s.

- nagrody pocieszenia: dwa filmy na DVD.

2. Agora publikuje w Serwisie nicki zwycięzców Konkursu w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.

§ 6

1. Agora przesyła Nagrody do zwycięzcy pocztą lub pocztą kurierską na koszt Agory na adres pocztowy podany w formularzu rejestracyjnym zwycięzcy Konkursu.

2. Przesłanie Nagrody odbywa się na koszt Agory, z wyłączeniem Nagród wysyłanych za granicę, w którym to przypadku koszty wysłania Nagrody ponosi zwycięzca

3. Wydanie Nagrody może nastąpić wyłącznie do rąk zwycięzcy Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Agorę, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Poprzez nieodebranie nagrody Organizator rozumie również dwukrotny zwrot nagrody przesłanej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej pod podany w formularzu rejestracyjnym przez użytkownika adres. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Agory.

§ 7

Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Serwisu

§ 8

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę głównego zwycięzcy Konkursu na adres: Gazeta Wyborcza", 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Wszyscy podróżujemy". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 9

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 10

Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.