Ludność Polski

W Polsce w dniu 31 marca 2011 roku mieszkało 38,5 mln osób, wynika z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011.

W porównaniu z wynikami spisu z 2002 roku ludność Polski w 2011r. zwiększyła się o blisko 271 tys. osób, przy czym przyrost ten dotyczył kobiet, natomiast liczba mężczyzn zmniejszyła się.

Zaludnienie województw

W 2011 roku (podobnie jak w 2002 roku) najwięcej ludności faktycznie zamieszkałej liczyły województwa: mazowieckie - 5 492 tys. mieszkańców, co stanowiło 14,3 proc. ogółu ludności kraju, śląskie - 4 617 tys. (12,0 proc.), wielkopolskie - 3 417 tys. (8,9 proc.) oraz małopolskie - 3 406 tys. (8,8 proc.). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie - 990 tys. osób (2,6 proc.), lubuskie - 1 001 tys. (2,6 proc.) i podlaskie - 1 200 tys. osób (3,1 proc.).

Gęstość zaludnienia dla całej Polski wynosi 122 osoby na 1 km2. Wśród województw najwyższą wartość wskaźnika ma woj. śląskie (376 osób/km2), kolejne jest woj. małopolskie (218 osób/km2). Najmniejsza liczba osób przypada na 1km2  w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Zaludnienie miast

Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w miastach zmniejszyła się i wyniosła w 2011 roku ok. 23 169 tys., co stanowiło ok. 60,2 proc. ogółu (w 2002 roku udział ten wynosił 61,8 proc.). Zwiększyła się natomiast liczba ludności wiejskiej do ok. 15 332 tys. osób, co stanowiło 39,8 proc. (w 2002 - 38,2proc.).

Przyrost naturalny

W 2011 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny ludności. Szacuje się, że urodziło się o ok. 15 tys. dzieci więcej niż wynosiła liczba zgonów.

W 2011 roku mężczyźni stanowili 47,9 proc. ogółu ludności faktycznie zamieszkałej wobec 48,4 proc. w 2002 roku. Zwiększył się więc tym samym współczynnik feminizacji - aktualnie na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet.

Poziom wykształcenia

Od spisu przeprowadzonego w 2002 roku nastąpił wzrost poziomu wykształcenia ludności Polski. Od ostatniego spisu w 2002 roku odsetek osób o wykształceniu co najmniej średnim wzrósł z 41,4 proc. do 48,2 proc. Największą dynamikę odnotowano jednak w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 9,9 proc. w 2002 roku do ponad 16,8 proc. w 2011 roku.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 roku był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i przeprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r.

źródło: www.stat.gov.pl

Więcej o: