Koronawirus. Nowe obostrzenia. Jest lista osób, które mogą spać w hotelach

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie o nowych obostrzeniach. Jest w nim m.in. zapis dotyczący tego, dla kogo hotele pozostają otwarte. Lista jest długa, ale próżno szukać na niej turystów.

W czwartek 17 grudnia rząd ogłosił nowe obostrzenia i kwarantannę narodową. Od 28 grudnia do 17 stycznia hotele będę zamknięte również dla osób, które podróżują służbowo. Wstrzymana zostanie również działalność stoków narciarskich, które otwarte zostały niedawno. Ponadto w noc sylwestrową zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się - od 31 grudnia od godz. 19:00 do 1 stycznia do godz. 6:00. Będzie można wychodzić tylko w ściśle określonych przypadkach, jak podczas wiosennego lockdownu, aby zaspokoić podstawowe potrzeby.

Hotele. Nowe obostrzenia Nowe obostrzenia. Hotele zostaną zamknięte. Czeka nas narodowa kwarantanna

Nowe rozporządzenie, które wprowadza wspomniane restrykcje, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 grudnia wieczorem. Wyszczególniono w nim, kto może nocować w hotelach oraz jaki dokument trzeba przedstawić przy zameldowaniu, aby potwierdzić, że należy się do wymienionych w rozporządzeniu wyjątków. 

Nowe obostrzenia. Hotele - kto może spać?

W dokumencie czytamy, że działać mogą hotele robotnicze oraz dla pracowników sezonowych. Poza tym obiekty noclegowe pozostają dostępne dla:

 • dla osób wykonujących zawód medyczny
 • dla członków załogi statku powietrznego
 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • dla kierowców wykonujących transport drogowy
 • dla członków obsady pociągu
 • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 • dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
Zobacz wideo Prasowanie bez żelazka? Przedstawiciel branży hotelarskiej pokazuje ciekawy sposób

Potwierdzeniem, że jest się jedną z powyższych osób, są określone dokumenty. Przykładowo potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Funkcjonariusze lub żołnierze muszą z kolei okazać legitymację służbową. Jeśli zaś chodzi np. o kwestie związane z procesami sądowymi, to potwierdzeniem jest  zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

Goście muszą zatrzymać się w hotelu na co najmniej dobę. Posiłki oraz napoje muszą być dostarczane do pokoju hotelowego. Szczegółowe przepisy znajdują się w rozporządzeniu.

Więcej o: