Koronawirus. Nowe obostrzenia. Jest lista osób, które mogą spać w hotelach

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie o nowych obostrzeniach. Jest w nim m.in. zapis dotyczący tego, dla kogo hotele pozostają otwarte. Lista jest długa, ale próżno szukać na niej turystów.

W czwartek 17 grudnia rząd ogłosił nowe obostrzenia i kwarantannę narodową. Od 28 grudnia do 17 stycznia hotele będę zamknięte również dla osób, które podróżują służbowo. Wstrzymana zostanie również działalność stoków narciarskich, które otwarte zostały niedawno. Ponadto w noc sylwestrową zostaną wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się - od 31 grudnia od godz. 19:00 do 1 stycznia do godz. 6:00. Będzie można wychodzić tylko w ściśle określonych przypadkach, jak podczas wiosennego lockdownu, aby zaspokoić podstawowe potrzeby.

Nowe rozporządzenie, które wprowadza wspomniane restrykcje, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 grudnia wieczorem. Wyszczególniono w nim, kto może nocować w hotelach oraz jaki dokument trzeba przedstawić przy zameldowaniu, aby potwierdzić, że należy się do wymienionych w rozporządzeniu wyjątków. 

Nowe obostrzenia. Hotele - kto może spać?

W dokumencie czytamy, że działać mogą hotele robotnicze oraz dla pracowników sezonowych. Poza tym obiekty noclegowe pozostają dostępne dla:

 • dla osób wykonujących zawód medyczny
 • dla członków załogi statku powietrznego
 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • dla kierowców wykonujących transport drogowy
 • dla członków obsady pociągu
 • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 • dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
Zobacz wideo Prasowanie bez żelazka? Przedstawiciel branży hotelarskiej pokazuje ciekawy sposób

Potwierdzeniem, że jest się jedną z powyższych osób, są określone dokumenty. Przykładowo potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Funkcjonariusze lub żołnierze muszą z kolei okazać legitymację służbową. Jeśli zaś chodzi np. o kwestie związane z procesami sądowymi, to potwierdzeniem jest  zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

Goście muszą zatrzymać się w hotelu na co najmniej dobę. Posiłki oraz napoje muszą być dostarczane do pokoju hotelowego. Szczegółowe przepisy znajdują się w rozporządzeniu.

Więcej o: