Jak wyrobić polski paszport dziecku urodzonemu w Wielkiej Brytanii?

Dziecko Polaków urodzone na Wyspach będzie miało polskie obywatelstwo. Przysługuje mu polski paszport.

Prawo do obywatelstwa brytyjskiego dziecko ma tylko wtedy, jeśli jedno z rodziców jest Brytyjczykiem lub ma status osiedlonego w Wielkiej Brytanii (Indefinite Leave to Remain), możliwy do uzyskania po pięciu latach pobytu.

Od lipca 2006 roku obowiązują nowe przepisy paszportowe. Nie można już wpisać dziecka do paszportu rodzica. Dziecko, które nie skończyło 5 lat otrzyma paszport tymczasowy ważny tylko 12 miesięcy. Co roku powinno się wyrabiać go od nowa. Na pisemny wniosek obojga rodziców dziecku może zostać wystawiony paszport ważny 5 lat, ale wtedy konieczne jest przedstawienie polskiego aktu urodzenia. Dzieci w wieku 5-13 lat otrzymują paszporty ważne 5 lat. Dopiero w wieku 13 lat można wystąpić o paszport dla dziecka ważny 10 lat.

Paszport w konsulacie

Procedura ubiegania się o paszport dla dziecka za pośrednictwem polskiego konsulatu wygląda następująco:

1. Rodzice wybierają się na spotkanie do polskiego konsulatu. Do konsulatu można zgłosić się w godzinach otwarcia urzędu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie. Godziny pracy konsulatu można sprawdzić tutaj .

2. Na spotkanie należy zgłosić się koniecznie z dzieckiem i następującymi dokumentami:

- wypełniony w dwóch egzemplarzach kwestionariusz paszportowy (dostępny w konsulacie),

- oryginał polskiego skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W przypadku nie posiadania takiego dokumentu wystarczy przedstawić oryginał brytyjskiego aktu urodzenia w pełnym wypisie. W okresie ważności paszportu tymczasowego (12 miesięcy) należy zadbać o umiejscowienie brytyjskiego aktu urodzenia w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Instrukcja, jak umiejscowić brytyjski akt stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego znajduje się na stronie polskiego konsulatu w Londynie,

- dokument potwierdzający charakter pobytu rodzica na terenie Wielkiej Brytanii, np. umowa o pracę lub dokument rejestracyjny z Home Office,

- w przypadku aplikowania o paszport 5-letni, wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL wraz z oryginałem polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,

- polskie paszporty lub dowody osobiste rodziców,

- trzy jednakowe fotografie dziecka o wymiarach 3,5 × 4,5 cm. Zdjęcia powinny być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wzór prawidłowo wykonanej fotografii można obejrzeć tutaj ].

- pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu.

Poświadczenie własnoręczności podpisu nie jest wymagane, jeżeli oboje rodzice stawią się w konsulacie. W przeciwnym przypadku podpis powinien być poświadczony przez notariusza,

- odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice są małżeństwem,

- potwierdzenie wpłaty do kasy konsulatu opłaty paszportowej (13 funtów za paszport 12-miesięczny, 26 funtów za paszport ważny 5 lat),

3.Okres oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi do dwóch tygodni. Na paszport ważny 5 lat czeka się 4 miesiące. Po odbiór paszportu dla dziecka do lat 13 można zgłosić się już bez dziecka.