Regulamin konkursu "Pocztówka z wakacji"

Regulamin konkursu "Pocztówka z wakacji". Prześlij rysunek autorstwa Twojego dziecka, który przedstawia to, co kojarzy mu się z Tyrolem.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pocztówka z wakacji” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest austria.info sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258319, NIP 5213390252, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fan page'u serwisu Podroze.Gazeta.pl, utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/podroze.gazeta/  zwanym dalej „Fan Page’em” w dniach od 08 lipca 2019 do 22 lipca 2019 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Podroze.Gazeta.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://podroze.gazeta.pl/podroze/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące rodzicami bądź opiekunami prawnym dziecka, które jest autorem pracy konkursowej oraz spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 08 lipca 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 22 lipca 2019 do godziny 23:59, na Fan Page'u pod postem konkursowym zamieścić w komentarzu zdjęcie stworzonej przez dziecko pracy plastycznej na temat: „Pocztówka z wakacji. Co kojarzy Ci się z Tyrolem?”. Uczestnik może zgłosić do Konkursu pracę dziecka, którego jest rodzicem lub opiekunem prawnym. Zgłoszenia obejmować mogą wyłącznie prace dzieci, które w chwili dokonania zgłoszenia nie ukończyły 14 lat.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie zdjęcia za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną prace konkursową.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach Fan Page’a, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na koncie Fundatora utrzymywanym w serwisie Facebook.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b);

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 c).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością, kreatywnością oraz estetyką.

4. Organizator do dnia 29 lipca 2019 roku zamieści na Fan Page'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) voucher o wartości 1200 EURO uprawniający do 5 noclegów w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym dla rodziny 4 osobowej (2 osoby dorosłe i 2 dzieci poniżej 16 r.ż.) z dwoma posiłkami (wyżywienie HB) w Kufsteinerland w wybranym terminie w okresie od 19.08.2019 r. do 22.09.2020 – dla laureata pierwszego miejsca;

b) zestaw obejmujący: plecak austria.info wypełniony letnimi gadżetami: termos, ręcznik z mikrofibry, płócienna torba – dla laureata drugiego miejsca;

c) termos z logo austria.info – dla laureata trzeciego miejsca.

2. Od nagrody, o której mowa w ust. 1 a) powyżej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. Stosownie do art. 41 ust. 7 laureat nagrody, o której mowa w ust. 1 a) powyżej obowiązany jest wpłacić Fundatorowi jako płatnikowi podatku kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody. Kwota należnego podatku zostanie ustalona w oparciu o średni kurs Euro do PLN ogłoszony przez NBP na dzień dokonania przelewu. Przed wydaniem nagrody nagrodzony uczestnik obowiązany jest dokonać przelewu właściwej kwoty należnego podatku na konto Fundatora. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest wykonanie powyższego obowiązku.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Voucher, o którym mowa w ust. 1 a) zostanie przesłany drogą mailową w formie pliku PDF lub drogą pocztową. Przy czym szczegóły realizacji nagrody (w tym wybór hotelu oraz terminu pobytu) zostaną ustalone przez Fundatora indywidualnie z nagrodzonym uczestnikiem.

5. Nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1 b) i 1 c) zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkursaustria@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Pocztówka z wakacji”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkursaustria@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym

Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług

informatycznych, a dane laureatów na potrzeby realizacji nagród (w tym wykonania obowiązków podatkowych, wysyłki) oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.

Więcej o: