REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ ZAPROSZENIE NA TARGI ITM WARSAW 2011" ("Regulamin")

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wygraj zaproszenie na targi ITM Warsaw 2011", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fairex Sp. z. o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 20/1a, 02-513 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 359203, NIP 521-35-68-655, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 17 do 19 stycznia 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 17 stycznia 2010 roku od godziny 13:00 do dnia 19 listopada 2010 roku do godziny 17:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: turystyka_konkurs@gazeta.pl:

a) odpowiedzi na 2 (słownie: dwa) pytania zamknięte publikowane na stronie Serwisu, wybrane spośród odpowiedzi zaproponowanych przez Organizatora;

b) wypowiedź konkursową na temat: "Dlaczego chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w targach ITM Warsaw 2011? Napisz i uzasadnij krótko swoją wypowiedź", wypowiedź nie może przekroczyć 500 znaków (ze spacjami);

c) dane kontaktowe obejmujące co najmniej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość konkursową bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość konkursową za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie oraz innych serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu oraz innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu i prawidłowo odpowiedzieli na pytania konkursowe określone w § 3 ust. 1 lit. a).

2. Spośród odpowiedzi na pytania konkursowe określone w § 3 ust. 1 lit. b) zgłoszone przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże dziesięć najciekawszych wypowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu w dniu 20 stycznia 2011 roku oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

§ 5. NAGRODA.

1. Nagrodami w Konkursie jest dziesięć pojedynczych zaproszeń uprawniające do wejścia na teren Międzynarodowych Targów Turystycznych ITM Warsaw odbywających się w dniach 21-23 stycznia 2011 roku na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie - po jednym dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust 2 Regulaminu.

2. Nagrody konkursowe będą do odbioru w siedzibie Organizatora, tj. w budynku Agory S.A. przy ul. Czerskiej 8/10 w dniach 20 oraz 21 stycznia w godzinach 9-18 (recepcja główna).

3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Za nieodebrane bądź niewykorzystane zaproszenia nie przysługuje zwycięzcom Konkursu rekompensata w żadnej formie.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w §2, §3 i §4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w § 5 ust. 2, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającym z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Wygraj zaproszenie na targi ITM Warsaw 2011" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: