Regulamin konkursu "Wakacje za jeden uśmiech"

Graj fair - sprawdź Regulamin

Regulamin konkursu "Wakacje za jeden uśmiech".

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu pt.: ?Wakacje za jeden uśmiech", (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 oraz Agencja Turystyczno-Handlowa z siedzibą w 31-105 Krakówie przy ul. Zwierzynieckiej 21/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Gminy Kłobuck pod numerem 4421, NIP 574-181-46-03.

2. Fundatorem nagrody głównej w postaci wyjazdu dla 2 osób dorosłych z 2 dzieci w październiku do Tunezji, do Hotelu Chams El Hana 4* ALL, pobyt 1 tydzień jest Selectours & Telemac Sp. z o. o. siedzibą w 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP 526-030-78-09, REGON: 470557187 ''Fundatorem".

3. Fundatorem nagrody w postaci weekendowego pobytu w Hotelu Stok w Wiśle dla 2 osób jest Bodeko Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. Jawornik 52 A, 43-460 Wisła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000270474, NIP: 6492196241, REGON 240525768 zwana dalej ?Fundatorem".

4. Fundatorem nagrody w postaci weekendowy pobyt w Hotelu Ostaniec w Jurze dla 2 osób Bodeko Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. Jawornik 52 A, 43-460 Wisła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000270474, NIP: 6492196241, REGON 240525768 zwana dalej ?Fundatorem".

5. Fundatorem nagrody w postaci trzech aparatów Pentax Optio E50 jest Apollo Electronics Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 35/37, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 156167, NIP: 526-030-54-08 zwana dalej ?Fundatorem".

6. Fundatorem nagrody w postaci 10 albumów/książek Wydawnictwo Pascal Spółka z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, przy ul. Kazimierza Wielkiego 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000098723, NIP: 521-29-68-973 zwana dalej ?Fundatorem".

7. Fundatorem nagrody w postaci 10 płyt/filmów DVD jest Monolith Films Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-810) przy ul. Karskiej 8 (adres do korespondencji: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079642, NIP: 118-12-42-249 zwana dalej "Fundatorem". 8. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisów internetowych, prowadzonych przez Organizatorów pod adresami URL: www.bermudy.pl/bermudy/0,0.html i www.travelone.pl, zwanych dalej "Serwisami".

9. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 22 sierpnia - 21września 2008 na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

11. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronach Serwisów.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które założą swój profil na serwisie internetowym Organizatora (Agory), prowadzonym pod aktualnym adresem URL: www.kolumber.pl . 4. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie wraz z wysłaniem postu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przesłania nagrody, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4. 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. § 3. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22.08- 21.09 2008 roku do godz. 23:59, umieścić na serwisie Kolumber.pl (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas zgłoszenia konkursowego) zgłoszenie konkursowe zawierające radosne zdjęcia z wakacji, zwane dalej ?Zdjęciami". 2. Zgłaszać do Konkursu można jedynie pliki w formatach: jpg, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli i wadze nie przekraczającej 1 MG. 3. Zgłaszać do Konkursu można jedynie prace, które nie zostały udostępnione publicznie przed dniem startu konkursu. 4. Po przesłaniu Zdjęcia, Uczestnik nie może dokonywać w nim już żadnych zmian. 5. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń konkursowych Zdjęć. 6. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że Zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego wykorzystanie w zakresie określonym w ust. 8 poniżej. 7. Poprzez nadesłanie Zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie Zdjęć przez Organizatorów na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i wykonania prawa do nagrody, określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zamieszczenia Zdjęć na Serwisach. Ponadto Uczestnik zezwala na nieodpłatne wykorzystanie Zdjęć na następujących polach eksploatacji tj stronach internetowych, folderach, plakatach, ulotkach, innych materiałach reklamowych, reklamach prasowych, telewizyjnych, kinowych, na płytach CD i DVD w celu promocji i reklamy Konkursu, Organizatorów i Fundatora. Zdjęcia mogą być również wykorzystane na stronach Serwisów oraz innych Serwisów i Portalu Organizatorów, niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4 . ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1. Spośród zgłoszeń konkursowych, redakcja każdego z Serwisów, wybierze 13 najlepszych, w ich ocenie Zdjęć, które zostaną opublikowane na Serwisie bermudy.pl dnia 22.09. 2. Spośród, zaprezentowanych w Serwisie Bermudy.pl, 13 wybranych zgłoszeń konkursowych przez organizatorów konkursu uznanych za najlepsze, użytkownicy Serwisu wybiorą głosowaniem wybiorą zwycięzców. Głosowanie użytkowników zostanie przeprowadzone w dniach od 22.09.2008 do 06.10.2008 roku. Zwycięzcami Konkursu zostaną uczestnicy, których Zdjęcia uzyskają największą % ilość głosów użytkowników Serwisu. 3. Organizatorzy opublikują na stronach Serwisów listę zwycięzców dnia 07.10.2008. Warunkiem udziału w Konkursie i przyznania nagród jest spełnienie przez Uczestnika wymagań, określonych w § 2 oraz w § 3 Regulaminu. 4. Uczestnik Konkursu, który uzyskał największą ilość głosów użytkowników serwisu Bermudy.pl oraz nabył prawo do nagrody, określonej w § 6 ust. 1 a, zobowiązany jest podać Organizatorom, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców, dane osób, które będą uczestniczyły wraz z nim w wycieczce, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dane będą wysłane na adres: marketing@travelone.pl Nie przesłanie danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie, powoduje utratę prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innej osobie. 5. W procesie przyznawania prawa do nagrody, nie będą brały udziału: a) te same projekty graficzne, tego samego Uczestnika, przesłane z tego samego lub z innego profilu niż poprzednie zgłoszenia tego Uczestnika w Konkursie, b) projekty graficzne różnych Uczestników, ale przesłane z tego samego profilu, jak zgłoszenie uprzednio przyjęte w Konkursie; c) te same projekty graficzne różnych Uczestników, przesłane z różnych profili; w takim wypadku w Konkursie będzie brał udział projekt graficzny przesłany wcześniej.

§ 5. NAGRODY i ICH ODBIÓR

1. Nagrodami w Konkursie są: a) nagroda główna - czterosoobowa wycieczka do Tunezji + aparat fotograficzny Pentax - dla uczestnika, który uzyska największą ilość głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu bermudy.pl oraz suma pieniężna w kwocie 1/9 nagrody rzeczowej b) weekendowy pobyt w Hotelu Stok w Wiśle dla 2 osób + aparat fotograficzny Pentax c) weekendowy pobyt w Hotelu Ostaniec w Jurze dla 2 osób + aparat fotograficzny Pentax d) albumy/książki Pascala - dla uczestników, którzy uzyskają miejsce 4-13 w ilości głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu bermudy.pl; e) płyty DVD - dla uczestników, którzy uzyskają miejsce 4-13 w ilości głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu bermudy.pl; 2 Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ustępie 1 a powyżej, Organizator (Agora) potrąci z części gotówkowej nagrody z tytułu podatku od wygranych w konkursach kwotę w wysokości 10 % łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług). 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe. 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu, któremu przyznano prawo do nagrody nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Fundatora , prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 5. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatorów, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 6. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatorów niezawinionych. 7. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz za wszelkie zmiany danych, służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu, dokonanych po tym zgłoszeniu. 8. Organizatorzy i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego, spowodowanego przez operatorów sieci komórkowych oraz dostawców usług internetowych. 9. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego konkursu. I zobowiązuje się do podania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, NIP, PESEL, właściwy urząd skarbowy).

§ 6. REKLAMACJ E

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatorów na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa oraz ATH Chorwacja.com, ul. Zwierzyniecka 21/2, 31-105 Kraków, z dopiskiem ?Konkurs Wakacje za jeden uśmiech" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje rozpatrywać będą Organizatorzy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatorów w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Uczestników, którym przysługiwać będzie prawo do nagrody przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatorów i Fundatora , na co Uczestnik wyraża zgodę. 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych będą Organizatorzy. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na Serwisach. 2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizatorzy prześlą kopię regulaminu Konkursu. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w czasie jego trwania. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorami lub Fundatorem, a Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora - Agory .

Wróć do strony konkursu >>

Więcej o: