Regulamin konkursu "Wakacje pod żaglami" ("Regulamin").

Regulamin konkursu "Wakacje pod żaglami"  ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wakacje pod żaglami" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Akademia Kusznierewicza Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Merliniego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie (00-454),ul. Czerniakowska 100 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409414, kapitał zakładowy 20 000, kapitał wpłacony:20 000, NIP 521-36-26-714 zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://polska.pl/polska/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od dnia 19 czerwca 2012 roku do dnia 17 lipca 2012 roku, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 19 czerwca 2012 r. od godz. 15:00 do 11 lipca 2012 r. do godz. 23:59 prawidłowo wypełnić formularz konkursowy tj:

a) zamieścić odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym odpowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków ze spacjami,

b) podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy, w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jeden formularz konkursowy, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jeden formularz konkursowy, za formularz konkursowy zgłoszony do Konkursu uważany będzie jedynie pierwszy zapisany na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie uznana za najlepszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu,

dwóch laureatów drugiego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu,

pięciu laureatów trzeciego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu,

dziesięciu laureatów czwartego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 pkt d) Regulaminu,

pięćdziesięciu laureatów piątego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 pkt e) Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator do dnia 17 lipca 2012 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

zestaw składający się z nagrody rzeczowej tj. wyjazdu na 15-dniowy Obóz "Multisport" dla dziecka w wieku od 9 do 17 lat obejmującego żeglowanie na jachtach Sigma 600 Club, opiekę kadry oraz wykwalifikowanego sternika, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, certyfikaty, zakwaterowanie w Klubie Mila w Zegrzynku oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 pkt a) Regulaminu,

zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. voucher na weekendowy pobyt w Klubie Mila w Zegrzynku dla dwóch osób dorosłych oraz dwójki dzieci obejmujący jeden nocleg ze śniadaniem oraz atrakcje wodne dla całej rodziny oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt b) Regulaminu,

koszulki polo z autografem Mateusza Kusznierewicza - po jednej koszulce dla każdego z pięciu uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt c) Regulaminu,

breloczki - po jednym breloczku dla każdego z dziesięciu uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt d) Regulaminu,

silikonowe opaski na rękę - po jednej opasce dla każdego z pięćdziesięciu uczestników określonych w § 4 ust. 2 pkt e) Regulaminu.

2. Przed wydaniem nagród pieniężnych, o których mowa w ust 1 pkt a i b powyżej Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% wartości nagrody pieniężnej (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą określonym w § 4 ust 3 pkt a) po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody, przy czym wyjazd na Obóz "Multisport" możliwy jest w następujących terminach: od 28.07 do 11.08 oraz od 11.08 do 25.08.2012 roku.

4. Voucher, o którym mowa w ust. 1 pkt b) należy zrealizować w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, z wyłączeniem okresu Świąt Bożego Narodzenia oraz okresów objętych ofertami specjalnymi.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. Nagrody konkursowe, o których mowa w ust 1 pkt b), c), d), e) zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, §3 i §4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Współorganizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wakacje pod żaglami". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej o: