Regulamin konkursu "Życie wśród Kombai" ("Regulamin")

Oglądaj nowy serial "Życie wśród Kombai" na kanale Discovery World, weź udział w naszym konkursie i wygraj nawigację turystyczną Garmin.
§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Życie wśród Kombai", zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Studio-W, Agencja Artystyczna i Reklamowa, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Podskarbińska 10b/16, 03-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000046050, kapitał zakładowy w wysokości 81 000 PLN, w całości wpłacony, NIP 899-21-86-413, świadczące usługi public relations na rzecz Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 23911, NIP 527-23-22-571, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://podroze.gazeta.pl/podroze/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w okresie od 6 do 21 czerwca 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 6 czerwca 2011 roku od godziny 17:00 do dnia 19 czerwca 2011 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.podroze@gazeta.pl:

a) odpowiedzi na 4 (słownie: cztery) pytania zamknięte publikowane na stronie Serwisu, wybrane spośród odpowiedzi zaproponowanych przez Organizatora;

b) wypowiedź konkursową na temat: "Napisz, jak wyobrażasz sobie życie z dala od cywilizacji", wypowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków (ze spacjami);

c) dane kontaktowe obejmujące co najmniej: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Za moment przesłania wiadomości określonej w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość konkursową bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość konkursową za wiadomość zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu.

4. Po przesłaniu wiadomości zawierającej odpowiedź na pytania konkursowe uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

6. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu i prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie 4 (słownie: cztery) pytania konkursowe określone w § 3 ust. 1 lit. a). 2. Spośród odpowiedzi na pytania konkursowe określone w § 3 ust. 1 lit. b) zgłoszone przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 3 (słownie: trzy) najciekawsze wypowiedzi, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostanie przyznana nagroda (po jednej sztuce dla każdego z nagrodzonych uczestników) określona w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu dnia 21 czerwca 2011 roku oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

§ 5. NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są 3 (słownie: trzy) nawigacje turystyczne Garmin etrex Legend HCx o wartości 738 zł brutto każda.

2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Fundatora na adres zwycięzcy wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1 pkt c) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Jeden uczestnik Konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą Regulaminem.

4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: Życie wśród Kombai" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.